Všeobecné obchodní podmínky

 I. Úvodní ustanovení


 
V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých firma DESIGN-LIFESTYLE – Ing. Lukáš Velička se sídlem  Resslova 1036/4, Ostrava-Poruba 708 00, IČ: 75326558, DIČ: CZ8012045536 (dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pouze „prodávající“) prodává zboží uživatelům internetových stránek www.designlifestyle.cz (dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pouze „kupující“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených v on-line obchodu prodávajícího na internetových stránkách www.designlifestyle.cz. Všechno nabízené zboží je prodáváno včetně  DPH ve výši 21 %. DPH si lze odečíst.
 

II. Uzavření kupní smlouvyNabídka zboží je rozdělena do několika hlavních kategorií: Zboží skladem, luxusní italské sedačky, křesla, sedačky a křesla office značky Marbet, luxusní postele. V každé z kategorií najde kupující přehled jednotlivých druhů zboží,  podrobný popis jednotlivých produktů a dodací lhůtu každého z nich včetně kupní ceny zahrnující DPH.


Zboží, o které má kupující zájem, může přidat do nákupního košíku. Po přidání zboží do nákupního košíku vyplní kupující všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři, které následně zkontroluje a případné chyby opraví. Pokud jsou údaje vyplněné v objednávkovém formuláři správné a kupující si přeje zboží objednat, klikne na tlačítko „odeslat“. Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží. Odeslanou objednávkou je kupující vázán.Na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail, ve kterém prodávající objednávku kupujícího potvrdí. Pokud kupujícímu tento e-mail nepřijde, zkontroluje zda nezadal při registraci nebo objednávce chybně svou adresu. V případě, že je adresa zadána správně a potvrzení mu přesto nepřišlo, tak má možnost kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle +420 604 686 212. Následným potvrzením přijaté platby dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a začíná běžet stanovená dodací lhůta, která je jednotlivě uvedena u každého produktu.V potvrzení prodávajícího budou uvedeny tyto informace: identifikace kupujícího (adresa pro doručení) a prodávajícího, číslo objednávky, datum objednávky, druh a počet objednaného zboží, kupní cena zboží (jednotlivé položky a celková kupní cena za zboží), náklady na dodání zboží (poštovné a balné), celková kupní cena obsahující DPH i veškeré náklady, způsob dodání, termín dodání a kontaktní adresa pro informace o procesu dodání zboží.Prodávající kupní smlouvu (tedy objednávku a její potvrzení) archivuje v elektronické podobě po dobu 5 let. Po dobu archivace není kupní smlouva kupujícímu přístupná, kupující však má možnost si kupní smlouvu archivovat a reprodukovat sám. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku vzniklé při objednávání zboží  v on-line obchodu prodávajícího se řídí smlouvou mezi kupujícím a subjektem, který mu využití komunikačních prostředků na dálku umožňuje.Kupující má právo stornovat svou objednávku 12 hodin od jejího uzavření zasláním e-mailu na adresu info@design-lifestyle.cz. V takovém e-mailu kupující uvede o jakou objednávku se jednalo, a to včetně adresy, na kterou měla být objednávka zaslána.

Pokud již kupující uhradil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, podléhá cena objednaných produktů 30% storno poplatku.

 

III. Zpracování osobních údajůPři vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje používá prodávající pouze za účelem vyřízení objednávky a splnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupujícímu jsou garantována všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tato práva může kupující realizovat prostřednictvím adresy info@design-lifestyle.cz

 

IV. Dodací podmínky

1. Termín dodání objednaného zboží je u sedacích souprav a postelí obvykle 6-8 týdnů, přičemž tato dodací lhůta začne plynout poté, co dojde k uzavření Kupní smlouvy na zboží, tj. poté, co se objednávka stane závaznou pro prodávajícího. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na kupujícím uvedenou adresu nebo vyzvednutí zboží kupujícím na adrese showroomu.
2. Prodávající nemusí splnit termín dodávky, jestliže nastala dodatečná nemožnost plnění na základě překážky neodvratitelné, nepředvídatelné a nezávislé na vůli Prodávajícího, a to zejména, avšak ne výlučně, když dodavatel materiálu nebo komponentů bez předešlého oznámení zastavil výrobu, nebo v případě živelních událostí a též události vedoucí k poškození Zboží během zabezpečené přepravy od výrobce k Prodávajícímu. O okolnostech bránících
dodávce objednaného Zboží je Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat a společně dohodnout nový termín dodávky. 
3. V případě, že Prodávající nemůže dodržet termín dodání podle uzavřené Kupní smlouvy, musí tuto skutečnost Kupujícímu bezodkladně oznámit spolu s uvedením očekávané lhůty, v níž bude Zboží Kupujícímu dodáno. 
4. Dodací lhůta je splněna dnem, kdy Prodávající oznámí Kupujícímu (telefonicky, e-mailem, faxem, písemně nebo jinak) informaci o vyrobení zboží a jeho připravenosti k odběru.
5. Kupující je povinen si odebrat Zboží do 7 dnů ode dne, kdy byl informován, že je Zboží vyrobeno a připraveno na skladě k odběru. Při delším skladování se může některá část sedací soupravy zdeformovat (molitan, potahový materiál), v tomto případě Prodávající nemůže uznat oprávněnost nároků z vad. Jestliže si Kupující nepřevezme Zboží do doby uvedené v předchozí větě tohoto ustanovení, může mu být Prodávajícím účtován poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč/den (suma uvedena s DPH).
6. Prodávající současně s oznámením vyrobení Zboží a jeho připravenosti k odběru vyzve Kupujícího k zaplacení kupní ceny zboží (resp. kupní ceny ponížené o zaplacenou zálohu, v případě, že Kupující uhradil na základě dohody s Prodávajícím zálohu za zboží). Zboží je možné převzít až po úplném zaplacení kupní ceny. Pokud Kupující nezaplatí celou kupní cenu za zboží do 30 dní od oznámení o připravenosti kompletního Zboží k odběru, Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a následně umístit Zboží do volného prodeje třetím osobám. Prodávající má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 30 % z prodejní ceny objednaného a nepřevzatého Zboží. Prodávající je oprávněn započíst nárok na smluvní pokutu oproti povinnosti vrátit zálohu (pokud byla záloha Kupujícím uhrazena). 
7.Prodávající vystaví za zboží Kupujícímu fakturu, příjmový doklad o zaplacení, případně doklad z registrační pokladny. Prodávající doporučuje Kupujícímu v případě uplatnění nároků z vad tyto doklady předložit za účelem prokázání koupě Zboží.
8. Kupujícímu doporučujeme hradit platby za zboží přímo v prodejně nebo bezhotovostním převodem.

9. Možné způsoby převzetí zboží:

 

a)      Osobní odběr


Kupující si jím objednané výrobky může vyzvednout osobně po předchozí telefonické domluvě na adrese showroomu DESIGN-LIFESTYLE, HLAVNÍ 38, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

Osobní odběr v showroomu prodávajícího je možný pouze po předchozí telefonické domluvě.

 

b)     Doprava přepravní službou

 Tento způsob dopravy zajišťuje prodávající klientovi buď prostřednictvím spediční společnosti OPTILOG JM s. r. o. nebo prostřednictvím společností TOPTRANS EU a.s., a to závisle na váze a rozměru zboží. Cena dopravy se odvíjí od rozměru a váhy. Prodávající není zodpovědný za případné poškození, poničení či ztráty způsobené těmito přepravními službami.
Výrobky jsou důkladně zabaleny (protinárazové bublinkové obálky, krabice apod.). Zásilka bývá zpravidla doručena během 1-5 pracovních dnů.

Prodávající si vyhrazuje, v případě, že není možné dodat kupujícímu objednané zboží v rámci jediné zásilky, dodat zboží v rámci dvou nebo více zásilek. Kupujícímu tímto nevzniknou další náklady.

Dodání zboží se provádí zásadně pouze k prvním dveřím doručovací adresy kupujícího. Přepravu uvnitř budovy provádí kupující případně doručovatel byla-li objednaná služba výnos. Služba výnos je nad rámec zpoplatněna částkou 2000 Kč bez DPH.

Dodání zboží je možné pouze od pondělí do pátku.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku předání zboží prodávajícím přepravní službě.

Kupující je povinen aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balící pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která představuje vadné plnění tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@design-lifestyle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího, který je spotřebitel, práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že věc nebyla vadná. Neoznámil-li kupující, vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující, vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.


V případě, že je v akčních podmínkách uvedena akce „Doprava zdarma“ prodávající vůči kupujícímu má právo na náhradu poplatku za dopravu. Toto právo je ale vázáno rozvazovací podmínkou neuplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Splatnost práva na náhradu poplatku za dopravu nastane odstoupením od kupní smlouvy spotřebitelem. Nejedná-li se o spotřebitelskou smlouvu, je právo na náhradu poplatku za dopravu vázáno rozvazovací podmínku zaplacení kupní ceny v dané lhůtě splatnosti. Splatnost práva na náhradu poplatku za dopravu nastane v tomto případě nezaplacením kupní ceny v dané lhůtě splatnosti.
Pokud prodávající není schopen plnit dohodnuté lhůty, je kupující oprávněn požadovat informace o termínech a prodávající je povinen informovat kupujícího.

Prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené stávkami, státními kontrolami nebo potížemi od dodavatelů. Kupující může s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud termín dodání překročil 90 dnů od sjednané doby doručení. Kupující poskytuje prodávajícímu nová přepravní data v případě, že došlo k jejich změně. Informace o stavu objednávky lze zjistit na telefonním čísle +420604686212 nebo na info@design-lifestyle.cz.
Nepřevezme-li kupující předmět plnění, dodaný prostřednictvím přepravní služby z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li i přes dohodnutý termín kupující přítomen na adrese dodání nebo není schopen uhradit kupní cenu, nebo nejsou zajištěny podmínky pro objednanou službu výnos), nese náklady spojené s tímto pokusem o dodání a s následným dodáním v plné výši. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku prostřednictvím výše uvedených přepravních společností zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 5.000,- KčV. Výhrada vlastnictví

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího odevzdáním zboží po zaplacení celé kupní ceny za Zboží, tj. Prodávající si v souladu s ust. § 2132 Občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo.  

 

VI. Platební podmínky1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku potvrzení objednávky.


2. Možné způsoby plateb:

- hotově v provozovně DESIGN-LIFESTYLE na ulici Hlavní 38, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
- Bankovním převodem předem
- Dobírkou - hotovost přebírá od zákazníka přepravní služba - kupující hradí navíc dobírečný poplatek (záloha předem 50% je-li zboží na objednávku, v případě, že zboží je skladem výše zálohy dohodou)


 VII. Odstoupení od smlouvy

 

1. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředku komunikace na dálku


1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené za použití prostředku komunikace na dálku

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

V případě objednávky zboží, které není skladem, se jedná o zboží vyrobené na zakázku na základě Vaší objednávky. Zákazník souhlasí, že v tomto případě nelze odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Zákazník je povinen zboží zaplatit a odebrat. Pokud kupující neodebere zboží do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k odběru, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení poplatků za uskladnění zboží (skladné) ve výši 200,- Kč/den. Při delším skladování se může některá část sedací soupravy zdeformovat (molitan, potahový materiál), v tomto případě Prodávající nemůže uznat oprávněnost nároků z vad. 

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“ Pokud se tak rozhodne, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, v uvedené lhůtě poslat zpět.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat DESIGN-LIFESTYLE – ing. Lukáš Velička, Resslova 1036/4, Ostrava-Poruba, 708 00, info@design-lifestyle.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

2.2 „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adresu skladu: Hlavní 38, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

„Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 5000,-  Kč, v závislosti na charakteru zboží“

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“VIII. Reklamace


1. Obecně

a) V oznámení o reklamaci musí kupující popsat zjištěné vady zboží. Kupující uvede v oznámení o reklamaci rovněž informace potřebné k identifikaci kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Kupující zašle reklamaci na email: info@design-lifestyle.cz a vadné zboží na adresu skladu prodávajícího (Hlavní 38, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11), případně je doručí osobně.

 

b) Prodávající si vyhrazuje s ohledem na webovou prezentaci možnost případných minimálních odchylek rozměrů a odstínů, odchylky odstínů odlišných

materiálů a toleranci v rámci konečných rozměrů (maximálně však 5% z celkové délky).

 

c) Informace o průběhu vyřizování reklamace prodávajícím může kupující získat na adrese  info@design-lifestyle.cz nebo na telefonním čísle +420 604 686 212.

2. Je-li kupujícím spotřebitel

a) Kupující, který je spotřebitel, má  následující práva z vadného plnění:

 Není-li věc při převzetí bez vad, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.


Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

b) Kupující je oprávněn uplatni právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

c) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

d) Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

3. Je-li kupujícím podnikatel

 

a) Záruka se vztahuje na 12 měsíců. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
 

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

 

c) Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

 

d) Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

a). Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b). Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

c). Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

d). Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 e) občanského zákoníku.

e). Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

f). V případě vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, je k mimosoudnímu řešení sporu příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, e-mailová adresa: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

g). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

h). Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

X. Ochrana osobních údajů

a) Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu nazvaného Pravidla pro ochranu soukromí.

XI. Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies 

a) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

b) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Doručování

a). Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

XIII.  Závěrečná ustanovení

a) Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

c) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

d) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

e) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hlavní 38, Frýdlant nad Ostravicí 739 11, adresa elektronické pošty info@design-lifestyle.cz telefon +420 604 686 212

f) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. dubna 2018 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.